Apallarki – Frihet från Härskare

Staten är inte Samhället
Folket är Samhället och Staten dess tjänare

Apallarki är en politisk filosofi som hänvisar till tillståndet i ett samhälle som fritt kan bildas av folket med myndigheter eller styrande organ som tjänar medborgarna.
Det hänvisar också till ett samhälle eller en grupp människor som avvisar oberättigade hierarkier och regler.

Ordet kommer från de grekiska orden “Apallaghí”- (‘undantag’, ‘frihet från’) och “Archy” (regel, statsmakt).

Politiskt system

Det är en politisk filosofi som förespråkar samhällen baserade på frivillig organisation med en stat som stöder det lägsta antalet gemensamma behov (jämför med “minsta gemensamma nämnare”) hos folket.

Apallarki ser människans rätt till politisk, social och ekonomisk frihet som grundläggande för samhällets existens berättigande.

Apallarki främjar en individs rätt att göra och agera som han eller hon ser lämpligt, så länge det inte kränker någon annans rätt att göra detsamma eller någon annans individuella rätt till frihet.

Appallarkismen är egalitär, för jämställdhet, den; fördömer rasism, könsdiskriminering och erkänner hbtq-personers rättigheter i samhället.

I praktiska termer hänvisar Apallarki till att traditionella regeringsformers och institutioners inflytande begränsas. Staten bör koncentrera sig på att tjäna folket så effektivt som möjligt, avstå från påträngande reglering av samhället och onödigt inflytande över densamma, i en strävan att förbli så liten som möjligt medan den fortfarande tillgodoser medborgarnas gemensamma behov.

Historia

Apallarki är en piratideologi i den meningen att den är inspirerad av filosofin hos piraterna från tiden för “the Golden Age of Piracy” (1650-1740), vilka var inspirerade av upplysningsfilosofer som Étienne de La Boétie och Baruch Spinoza. De förespråkade människans rätt framför statens och hyllade det rationella framför religioner och andra sociala kontrollsystem.

Dessa pirater organiserade sig i kapitalistiska företag där alla deltagare hade en del av företagets vinst och alla hade lika rättigheter till social förmåner. De hade ett demokratiskt system för att välja sina ledare och de erkände inte statens suveränitet över individens rättigheter. Dessutom var alla välkomna att gå med i besättningen oavsett ras, social ställning eller kön.

Ekonomiskt System

Att ingå frivilliga avtal beskrevs redan av Adam Smith som en fundamental del av det kapitalistiska systemet. Med dagens kapitalistiska system kan endast kapitalisterna (ägarna av produktionsmedlen) unna sig rätten att ingå frivilliga avtal.
Med basinkomst kommer det kapitalistiska systemet, som nu stödjer de rikaste på de andras bekostnad, korrigeras så att en arbetstagare har råd att tacka nej till att sälja sitt arbete till underpris.
När arbetstagaren inte längre behöver riskera svält och hemlöshet om man inte är nöjd med sin del av företagets vinst och produktionsökning, kan alla parter; arbetsgivare och arbetstagare ingå frivilliga avtal.
Det ger en “rättvisare” inkomstfördelning och större samhörighet.

Internet

Apallarki värnar medborgarnas frihetsäkerhet och integritet i cyberspace.
Strävanden till ett fritt internet och allas rätt att kommunicera fritt från övervakning och censur är fundamental för samhällets framtida utveckling.
Att ha en kritisk inställning till massövervakning och andra åtgärder som riskerar att underminera medborgarnas ställning jämtemot Staten är därför nödvändigt.
Den fria kommunikationen ska fredas och att meddelarskyddet ska stärkas, gälla alla medier och gälla oavsett arbetsgivare.

Information om maktmissbruk och övertramp, som tidigare kunde döljas, kan idag spridas snabbt mellan människor. Detta kommer på sikt att driva fram mer transparens och öppenhet från makthavarnas sida, och kan samtidigt motverka en utveckling i en totalitär riktning.

Teknologi och Vetenskap

Apallarkin ser vetenskap som något unikt och ofrånkomligt för samhället och är därför generellt positivt inställd till teknologisk utveckling.
Utvecklingen ska dock verka för ökad delaktighet, främja mänskliga relationer och livskvalitet samtidigt som den är hållbar på en global nivå.