Basinkomst

Basinkomst (BI) innebär att alla ska garanteras en regelbunden inkomst som går att leva på utan krav på motprestation.

Den kan vara universell, det vill säga gälla alla som har försörjningsansvar, dvs alla mellan 18-64 år och kallas då Universell Basinkomst (UBI).

Vad Innebär Basinkomst?

Basinkomst skapar ett annorlunda samhälle. Det förändrar relationerna mellan medborgarna och staten/kommunerna, samhället, näringslivet, och arbetslivet. En universell basinkomst förändrar till och med det kapitalistiska system.

För medborgaren ges en grundtrygghet, ett socialt skyddsnät som inte är villkorat och kravfyllt. Medborgaren slipper stigmatiseringen som existerar i dagens system och kan lägga sin energi på att hitta ett arbete som uppfyller deras krav och önskningar.

Den ger en ökad individuell frihet och förbättrar därmed hälsan, både den mentala och fysiska. Samtidigt som den minskar känslan av att vara övervakad och kontrollerad.

För staten/kommunerna så minskar basinkomst de administrativa kostnaderna och ger lägre transfereringskostnader. Basinkomst minskar de rörliga kostnaderna för socialt och kulturellt stöd. Det minskar även kostnaderna för kontroll av medborgarna vilket gör att staten och kommunerna kan fokusera på att tjäna samhället istället för att övervaka och kontrollera det. Med färre regler och tydligare system förbättras relationen mellan stat/kommuner och samhället.

Samhället förändras genom att öka möjligheterna att göra en “klassresa”, att utbilda sig och förbättra sin levnadsstandard. Med jämnare inkomstfördelning försvinner många grundläggande spänningar i samhället och med ökat kulturellt utbud skapas en större samhörighet.

Med dagens kapitalistiska system kan endast kapitalisterna (ägarna av produktionsmedlen) unna sig den fundamentala rätten att ingå frivilliga avtal. Med basinkomst kommer det kapitalistiska systemet, som nu stödjer de rikaste på de andras bekostnad, korrigeras så att en arbetstagare har råd att tacka nej till att sälja sitt arbete till underpris.
När arbetstagaren inte längre behöver riskera svält och hemlöshet om man inte är nöjd med sin del av företagets vinst och produktionsökning kan alla parter, arbetsgivare och arbetstagare ingå frivilliga avtal. Det ger en “rättvisare” inkomstfördelning och större samhörighet.

Det ger en ökad dynamik i näringslivet vilket gör att fler kan starta företag. De företag som har en positiv inverkan på samhället kommer att kunna anställa billigare än de som i dagens system utnyttjar samhällets resurser.

Basinkomst förändrar arbetslivet. Det ger mindre motsättningar mellan arbetsgivare och arbetstagare och minskar behovet av fackföreningar och kollektivavtal för det stärker den individuella medborgarens ställning på arbetsmarknaden